BOLAGSSTYRNING 

Bolagsstyrningen av Mackmyra sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen, nedan beslut och övriga tillämpliga regler. Bolagets revisorer, som utses av bolagsstämman, granskar Bolagets redovisning och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Bolaget. 

VALBEREDNING 

​Bolaget ska ha en valberedning som är bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som ska fattas av bolagsstämman. Årsstämman väljer årligen ledamöter till valberedningen. Förslag till val av ledamöter i valberedningen ska läggas fram av den sittande valberedningen. Valberedningen ska föreslå en valberedning med fyra ledamöter. Valberedningens förslag ska meddelas bolaget i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till årsstämman och samtidigt presenteras på bolagets hemsida.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som nominerat ledamoten ges möjlighet att utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och styrelseordförande, i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå utav Lennart Hero, utsedd av Lennart Hero, Håkan Johansson, utsedd av familjen Håkan Johansson, Carl-Johan Kastengren, utsedd av Carl-Johan Kastengren och Carl Klingberg, utsedd av Carl Klingberg med närstående, med Carl-Johan Kastengren som valberedningens ordförande.

Styrelsen håller fyra ordinarie och ett konstituerande möte per år, samt extra möten efter behov. Den operativa styrningen av Bolaget sker genom den verkställande direktören och av denne ledda verkställande ledningen. Mackmyra tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning, men har som ambition att successivt anpassa sin bolagsstyrning (under en treårsperiod) för att senare kunna följa koden i alla dess delar. 

ORGANISATIONSNUMMER 

Bolagets organisationsnummer är 556567-4610. Bolaget registrerades vid Patent och Registreringsverket den 9 mars 1999. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningarna har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1.